lördag, augusti 28, 2010

Lokala vallöften

Presskonferens idag om våra kommunala huvudfrågor inom välfärdsområdet inför valet . Ekonomin är fortfarande skör efter den djupa internationella lågkonjunkturen. Sverige har klarat sig bra tack vare en klok regering och Jönköping har klarat sig extra bra tack vare en klok lokal regering med en mycket klok kommunstyrelseordförande genom Acko Ankarberg-Johansson (KD). Nu ser vi tecken på en uppgång och återigen minskad arbetslöshet. Mycket glädjande, men ännu är det skört och då måste vi prioritera extra hårt bland de löften vi ställer ut i valet. Vi vill inte sprida löften till höger och vänster som vi inte sedan kan uppfylla efter valet. Vi tar ansvar för Jönköpings kommun och här är våra hårt selekterade vallöften inom välfärdsområdet:

KRISTDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN
till kommuninvånarna i Jönköpings kommun
Kvalitet i välfärden och fungerande service är viktigt för oss som bor i kommunen. Enskilda människor och företag är beroende av att de kommunala verksamheterna fungerar varje dag. Vi som arbetar för Kristdemokraterna i Jönköpings kommun kommer de följande fyra åren att prioritera kvaliteten i välfärden och en fungerande service.

-Elevhälsan ska fortsätta förbättras.
Varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan när man behöver det. Skolsköterskor, kuratorer, skolpsykolog, skolläkare m fl är alla viktiga och måste bli fler. Även om resurserna ökat de senaste åren är det inte tillräckligt. Vi vill göra en större satsning de kommande åren på elevhälsan och vill införa en elevhälsogaranti.Trygga barn lär sig mer!

- Mindre barngrupper i förskolan.
Vi tar nu aktiva steg för att få till fler lokaler som möjliggör mindre barngrupper i förskolan. Det är viktigt för barnen att varje dag kunna känna sig sedda och bekräftade. Mindre barngrupper ger bättre förutsättningar för personalen att göra en bra förskola.

-Valfrihet i vården och omsorgen ska utökas.
Fritt val i hemtjänsten ska behållas. Det handlar om respekt för varje människas självbestämmanderätt. Vi vill ge fler människor möjlighet att kunna påverka både innehåll och val av utförare inom vård och omsorg.

- Maten i äldreomsorgen ska fortsätta förbättras.
Måltiden är en viktig del av varje dag. Maten ger kraft och energi men också måltiden i sig ska vara tilltalande. För dem som bor på ett äldreboende eller får en matlåda hem med hjälp av hemtjänsten måste det finnas fler valmöjligheter och kvaliteten ska förbättras.


- Fler jobb till personer med funktionsnedsättning.
Alla som kan ska få arbeta. Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras utan ges möjlighet till jobb allt efter de förutsättningar den enskilde har och med den stöd och hjälp som krävs. Kommunen ska vara ett föredöme och medverka till ytterligare 50 jobb för personer med funktionsnedsättning.

- Samverka mer och bättre med det civila samhället.
Kommunen kan inte och ska inte göra allt. Människor går frivilligt samman och arbetar gemensamt i föreningar, organisationer och nätverk av olika slag. Det civila samhället är en omistlig del av hela samhället och kommunen ska stödja det engagemang som finns och ge förutsättningar för dess utveckling.


- Klimatarbetet ska utvecklas - för kommande generationers skull.
Satsningen på kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar, vind- och solkraft liksom biogas ligger fast och ska utvecklas vidare. Energieffektivisering och hållbara energilösningar ska utvecklas så att Jönköping reellt ska kunna minska klimatpåverkan. I Jönköping ska det gå att leva, resa, tillverka och transportera på ett klimatsmart sätt.